Algemeen

Wat is de Perspectiefverklaring?

Met een Perspectiefverklaring komen uitzendkrachten in aanmerking voor een hypotheek.

Het uitzendbureau verklaart dat het inkomen van een uitzendkracht bestendig is de komende jaren. Daarmee is de Perspectiefverklaring, voor flexwerkers met voldoende perspectief op de arbeidsmarkt, een mogelijkheid om een huis te kopen. De Perspectiefverklaring wordt door banken geaccepteerd als vervanging van een werkgeversverklaring.

Wie heeft de Perspectiefverklaring ontwikkeld?

Uitzendconcern Randstad, hypotheekverstrekker Obvion en Vereniging Eigen Huis zijn in 2013 gestart met het ontwikkelen van de Perspectiefverklaring. Inmiddels zijn meer uitzendorganisaties en hypotheekverstrekkers betrokken bij de Perspectiefverklaring en is de norm ondergebracht in de Stichting perspectiefverklaring.

Normec VRO is actief betrokken geweest  bij de totstandkoming van de Perspectiefverklaring en voert, als enige certificatie-instelling, de inspecties uit.

Wie mogen Perspectiefverklaringen afgeven?

Uitzendbureaus die gecertificeerd zijn door Normec VRO, mogen Perspectiefverklaringen afgeven aan uitzendkrachten. De gecertificeerde uitzendbureaus zijn opgenomen in het register van de Stichting Perspectiefverklaring.

Wat doet de Stichting Perspectiefverklaring?

Stichting Perspectiefverklaring is eigenaar van het normenkader voor de Perspectiefverklaring. De stichting is houder van het register waar gecertificeerde uitzendbureaus in worden opgenomen en heeft als doel ˜het waarborgen van de kwaliteit van de verstrekte Perspectiefverklaringen."

Voor uitzendbureaus

Aan welke eisen moet het uitzendbureau voldoen voor de Perspectiefverklaring?

In het ˜Programma van Eisen Uitzendondernemingen" is opgenomen welke zaken het uitzendbureau geregeld moet hebben om gecertificeerd te worden. Zorg dat uw organisatie aan de eisen voldoet en stel een procedure daarvoor op. 

Hoe verloopt de certificering voor de Perspectiefverklaring?

Om gecertificeerd te worden voor de Perspectiefverklaring, moet een aantal van uw uitzendkrachten (aanvragers van de Perspectiefverklaring), de door u opgestelde procedure hebben doorlopen. De inspectie-instelling kan dan een inspectie uitvoeren waarbij beoordeeld wordt of het proces voldoet aan alle gestelde eisen.

De certificering start door aanmelding bij de Stichting Perspectiefverklaring. Na ontvangst van de aanmelding zorgen zij dat de Normec VRO contact opneemt om afspraken te maken voor een inspectie.

Normec VRO vraagt een aantal documenten bij u op, zoals een directieverklaring en een risicoanalyse. Na de beoordeling van deze documenten bezoekt een inspecteur uw organisatie en trekt een steekproef van dossiers van uitzendkrachten die de Perspectiefverklaring bij u hebben aangevraagd. Ook worden de kwalificaties beoordeeld van de perspectief taxateur en wordt getoetst of uw organisatie over het SNA-keurmerk beschikt.

De bevindingen van de inspectie worden opgenomen in een inspectierapport, waar de inspecteur in opneemt of uw organisatie voldoet aan de normeisen. Als er afwijkingen zijn, dan geeft u aan hoe deze afwijkingen zijn ontstaan en zorgt u dat ze opgelost worden. Als er geen afwijkingen (meer) zijn, wordt een positief resultaat opgenomen in het inspectierapport en informeert VRO Certification de Stichting Perspectiefverklaring over het positieve inspectieresultaat. De Stichting neemt vervolgens de beslissing of uw organisatie wordt opgenomen in het register.

Bent u gecertificeerd voor de Perspectiefverklaring, dan wordt uw organisatie periodiek gecontroleerd door Normec VRO. Een jaar na de initiële certificering volgt de eerste controle. Na die eerste controle wordt uw organisatie elke twee jaar bezocht.

Waar wordt u op geïnspecteerd?

Bij de certificering van uw organisatie voor de Perspectiefverklaring, worden de volgende onderwerpen getoetst: 

  • Eisen aan de onderneming
  • Eisen aan de perspectief taxateur
  • Eisen aan de aanvraagprocedure
  • Eisen aan de arbeidsmarktwaarde scan

Voor meer informatie raadpleegt u dit document, of de normenset van de Stichting Perspectiefverklaring.

Wat is het verschil tussen de initiële certificering en de periodieke controle?

Bij de initiële inspectie zal meer de nadruk liggen op de juiste en volledige procedure. Bij vervolginspecties wordt met name gekeken of de procedure per aanvraag juist is doorlopen middels een steekproef en of de procedure wordt onderhouden.

Welke documenten moet de organisatie ter beschikking stellen voor de inspectie?

Voorafgaand aan het inspectiebezoek levert u de volgende documenten aan:

  • Een opgave van de onderneming(en) die gecertificeerd wil worden voor de Perspectiefverklaring;
  • Een recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel;
  • Naam en functie van de perspectief taxateur(s)
  • Een directieverklaring dat de perspectief taxateur(s) onafhankelijk van het commerciële proces de beoordeling op het juist doorlopen van de aanvraagprocedure kan uitvoeren
  • Een risicoanalyse (een checklist hiervoor is opgenomen in de normenset)
  • Een overzicht van aanvragers (uw flexwerkers) van de Perspectiefverklaring.

Tijdens de inspectie beoordeelt de inspecteur of uw organisatie voldoet aan alle normeisen.

Wanneer kan met de certificering voor de Perspectiefverklaring worden gestart?

De initiële inspectie (aanvangsinspectie) kan uitgevoerd worden als minimaal 2 aanvragen (waarvan minimaal 1 echte aanvraag) het gehele proces hebben doorlopen en een uiteindelijke beoordeling door de Perspectief Taxateur heeft plaatsgevonden. De Perspectiefverklaring dient hierbij volledig opgesteld te worden maar niet ondertekend te worden door de Perspectief Taxateur.

Kunnen de bezoeken van Normec VRO gecombineerd worden met andere certificeringen?

De initiële inspectie voor de Perspectiefverklaring wordt afzonderlijk uitgevoerd. De daarop volgende, periodieke inspecties kunnen worden gecombineerd met bijvoorbeeld inspecties voor het SNA-keurmerk.

Voor uitzendkrachten

Wanneer kom ik in aanmerking voor een perspectiefverklaring?

Je komt in aanmerking voor een perspectiefverklaring als je ten minste een jaar hebt gewerkt voor een uitzendbureau en het uitzendbureau door Normec VRO gecertificeerd is voor de Perspectiefverklaring. Die certificering hoeft niet al een jaar geldig te zijn.

Je perspectief voor de arbeidsmarkt wordt bepaald op basis van een persoonlijk gesprek en de arbeidsmarktwaarde scan.

Wat komt aan de orde in het persoonlijke gesprek met het uitzendbureau?

In het persoonlijke gesprek met de intermediair van het uitzendbureau wordt onder andere gekeken naar je opleiding en ervaring, je motivatie en naar je flexibiliteit en bereidheid om bijvoorbeeld ingezet te worden voor andere functies.

Wat is de arbeidsmarktwaarde scan?

De arbeidsmarktwaarde scan is een objectieve analyse van je arbeidsmarktpositie op basis van onafhankelijke data zoals wat is het perspectief voor de functie waarvoor je bent opgeleid of waar je ervaring in hebt, in een bepaalde regio, etc.

Deze arbeidsmarktwaarde scan wordt uitgevoerd door een ervaren arbeidsmarkt data-analist die is goedgekeurd door de Stichting Perspectiefverklaring.

Hoe weet ik welke uitzendbureaus perspectiefverklaringen mogen afgeven?

De door Normec VRO gecertificeerde uitzendbureaus zijn opgenomen in het register van de Stichting Perspectiefverklaring. Dat register vind je hier.

Wat als het uitzendbureau geen perspectiefverklaring geeft?

Als het uitzendbureau de procedure doorloopt en besluit geen verklaring af te geven, ga dan in gesprek om te bepalen hoe je je perspectief op de arbeidsmarkt kunt verbeteren. Met een beter perspectief op de arbeidsmarkt, vergroot je de kans op een perspectiefverklaring.