Algemeen

Wat is de SNF-norm?

De Stichting Normering Flexwonen kent twee normen: de 'reguliere' norm voor huisvesting van arbeidsmigranten en de norm voor het ‘inhuur’ register. De norm is ontstaan vanuit de CAO en is verankerd in de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Organisaties met het SNF Keurmerk worden door SNF geïnformeerd als de norm wordt gewijzigd.

Wat is het SNF Keurmerk?

Met het SNF Keurmerk laat u zien dat uw organisatie arbeidsmigranten huisvest in locaties die voldoen aan de normering van het SNF Keurmerk. Zo weten uw opdrachtgevers dat ze zaken doen met een organisatie die gezondheid, kwaliteit en wet- en regelgeving hoog in het vaandel heeft staan.

Voor wie is het SNF Keurmerk bedoeld?

Het keurmerk is bedoeld voor organisaties die huisvesting aanbieden aan arbeidsmigranten en voor organisaties die arbeidsmigranten inhuren en hen willen laten huisvesten.

De aanvragers voor registratie in het SNF-register dienen ondernemingen te zijn die
• een inhouding of een verrekening doen op het loon van de werknemer ten behoeve van de huisvesting van de werknemer;
• een overeenkomst zijn aangegaan met de werknemer over het gebruik of de huur van de huisvesting;
• in Nederland bedrijfsmatige huisvesting voor arbeidsmigranten ter beschikking stellen.

Wat is het verschil tussen de reguliere SNF-norm en de SNF-norm voor inhuur?

De (reguliere) SNF-norm voor organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbiedt, gaat over Ruimte en privacy, Sanitair, Veiligheid en Hygiëne, Voorzieningen, Informatievoorziening en overige eisen, en Brandveiligheid. Ieder normonderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.

Organisaties die zelf geen huisvesting beheren, maar alle huisvesting ten behoeve van arbeidsmigranten inhuren bij SNF-geregistreerde ondernemingen, dienen te voldoen aan de eisen die voor het SNF-inhuur register bepaald zijn.

Wat is het SNF-register?

Wanneer uw organisatie voldoet aan de norm voor het SNF Keurmerk, komt uw onderneming in het register van de Stichting Normering Flexwonen. De Stichting Normering Flexwonen kent twee registers.

Een organisatie die is opgenomen in het 'reguliere' register van SNF voldoet  aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Een organisatie die zelf geen huisvesting beheert, maar alle huisvesting ten behoeve van arbeidsmigranten inhuurt bij SNF geregistreerde ondernemingen, kan zich aanmelden voor het SNF-inhuur register.

Voor huisvestingsorganisaties

Hoe krijgt een organisatie het SNF Keurmerk?

Als eerste meldt u zich aan bij de Stichting Normering Flexwonen. U kunt daar uw voorkeur aangeven voor VRO als inspectie-instelling. VRO neemt vervolgens contact met u op om af te stemmen en stuurt u vervolgens een overeenkomst, algemene voorwaarden toe. U wordt gevraagd een locatielijst toe te sturen. Zodra u de overeenkomst ondertekend retourneert aan VRO, plannen we samen met u de (reguliere) inspectie.

Wij bezoeken uw organisatie en (een steekproef van) de locaties. De locaties worden samen met iemand van uw organisatie geïnspecteerd.

Onze bevindingen worden zowel mondeling als schriftelijk aan u terug gekoppeld. Daarbij rapporteert VRO de Stichting Normering Flexwonen over de resultaten van de inspectie. SNF beslist over uw certificering.

Als uw organisatie nog niet voldoet aan de eisen, dan volgt een herinspectie. 

Welke locaties moet u opnemen op het locatieoverzicht?

Op het locatieoverzicht staan alle locaties die u inhuurt. Ook de locaties die u inhuurt via een SNF gecertificeerde organisatie dient u op het locatieoverzicht op te nemen. Op basis van het totaal aantal locaties wordt de steekproef bepaald van het aantal te inspecteren locaties.

Wat is een minor non-conformiteit voor het SNF Keurmerk?

Tijdens de inspectie kan blijken dat uw onderneming niet voldoet aan een specifieke eis uit de norm, waardoor in een later stadium sprake kan zijn van een verhoogd risico, in dit geval wordt gesproken van een minor non-conformiteit. Bij de eerstvolgende inspectie wordt beoordeeld of u erin geslaagd bent om de geconstateerde afwijking(en) op te lossen.

Als dat zo is, blijft de onderneming ingeschreven in het register van Stichting Normering Flexwonen. Is daarin niet geslaagd, dan is er niet langer sprake van een minor non-conformiteit maar van een major non-conformiteit.

Wat is een major non-conformiteit voor het SNF Keurmerk?

Tijdens de inspectie kan blijken dat uw onderneming niet voldoet aan een specifieke eis uit de norm, waardoor sprake kan zijn van een verhoogd risico, in dit geval wordt gesproken van een major non-conformiteit.

Afhankelijk van de aard van, het aantal en de reikwijdte van de afwijking(en) beslist de inspecteur of u de opvolging schriftelijk kunt afdoen of dat een herinspectie ter plaatse noodzakelijk is.

Als u de afwijking(en) herstelt binnen de gestelde termijn en dit aantoont, dan blijft de onderneming ingeschreven in het register van Stichting Normering Flexwonen. Is daarin niet geslaagd, dan beslist SNF over de verdere procedure op aangeven van de inspecteur.

Hoe houdt een organisatie het SNF Keurmerk?

Huisvestingslocaties van organisaties die geregistreerd staan in het reguliere SNF register worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet en worden zaken niet binnen de gestelde termijn hersteld, dan wordt de gecertificeerde onderneming uit het reguliere SNF register geschreven.

Wat zijn de kosten van een reguliere SNF-inspectie?

De kosten van een reguliere SNF inspectie worden berekend onder andere op basis van het aantal te inspecteren locaties. Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met Jan Koole per e-mail of op telefoonnummer +31888944020.

 

Voor ‘inhuur organisaties’

Hoe krijgt een organisatie het SNF Keurmerk?

Als eerste meldt u zich aan bij de Stichting Normering Flexwonen. U kunt daar uw voorkeur aangeven voor VRO als inspectie-instelling. VRO neemt vervolgens contact met u op om af te stemmen en stuurt u vervolgens een overeenkomst, algemene voorwaarden toe. U wordt gevraagd een locatielijst toe te sturen. Zodra u de overeenkomst ondertekend retourneert aan VRO, plannen we samen met u de (inhuur) inspectie.

Onze bevindingen worden zowel mondeling als schriftelijk aan u terug gekoppeld. Daarbij rapporteert VRO de Stichting Normering Flexwonen over de resultaten van de inspectie. SNF beslist over uw certificering.

Als uw organisatie nog niet voldoet aan de eisen, dan volgt een herinspectie.

Hoe houdt een organisatie het SNF Keurmerk?

Organisaties die zijn ingeschreven bij het SNF-inhuur register dienen jaarlijks aan te tonen dat voor alle arbeidsmigranten huisvesting wordt gerealiseerd bij SNF-geregistreerde partijen.

Voldoet de organisatie niet aan deze eisen en worden zaken niet binnen de gestelde termijn hersteld, dan wordt de gecertificeerde onderneming uit het SNF- inhuur register geschreven.

Wat zijn de kosten van een SNF-inspectie inhuur?

Voor de inspecties voor het inhuur register geldt een vast tarief. Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met Jan Koole per e-mail of op telefoonnummer 031888944020. 

Wat kun u doen om meer kennis op te doen? 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Stichting Normering Flexwonen. 

Heeft u behoefte aan meer kennis over het SNF Keurmerk of over andere normen, wet- en regelgeving? Neem dan eens een kijkje in onze trainingsagenda of doe mee aan de workshop over het SNF Keurmerk.

Praktische trainingen, direct toepasbaar!