SNA keurmerk NEN 4400-2

(for English see text below)

Buitenlandse ondernemingen die personeel ter beschikking stellen, werk aannemen in Nederland en bedrijfsactiviteiten in eigen land hebben, worden geïnspecteerd conform de NEN 4400-2 certificering. 

Waarom een NEN 4400-2 certificering?

De meest voorname redenen:

 • Registratie bij de SNA
 • (Financiële) risico's beperken
 • Imagoschade voorkomen
 • Aantoonbaar maken dat u een betrouwbare partij bent
 • Als buitenlandse onderneming maakt u kenbaar aan Fair Labour te doen

Met een NEN 4400-2 certificering beperkt u risico’s ten aanzien van arbeid. U kunt hierbij denken aan de risico’s in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en risico’s op het gebied van illegale tewerkstelling. Met een NEN 4400-2 certificering weet u of uw onderneming de Nederlandse wet- en regelgeving juist hanteert.

Waar wordt naar gekeken?

De NEN 4400-2 stelt eisen aan:

 • uw onderneming;
 • uw personeelsadministratie;
 • uw loonadministratie;
 • uw financiële administratie;
 • uw in- en doorleensituaties en uitbesteding van werk.

Nadat de onderneming is geïnspecteerd ontvangt de onderneming het SNA keurmerk en wordt vermeld in het register gecertificeerde ondernemingen van de Stichting Normering Arbeid.

Bij een inspectie wordt de onderneming getoetst op de naleving van, bijvoorbeeld, de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA), de Wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de aanwezigheid van juiste documentatie.

Inspectiefrequentie

In de reguliere situatie vindt er tweemaal per jaar een inspectie plaats. De eerste twee inspecties zijn ‘volledige inspecties’ en worden daarna telkens afgewisseld met een zogenaamde ‘verkorte inspectie’. Een verkorte inspectie vindt normaal gesproken plaats bij de Nederlandse salarisadministrateur. Een ‘verkorte inspectie’ kan alleen plaatsvinden indien de benodigde stukken op de inspectie locatie in Nederland inzichtelijk zijn voor onze inspecteur.

Heeft u interesse in een NEN 4400-2 certificering? Vraag dan hier uw 4400-2 certificering nu aan.

Benieuwd naar de ondernemingen die al het SNA keurmerk hebben ontvangen? Bezoek hier het register van de SNA.

 

NEN 4400-2

Foreign companies that provide personnel, take on work in the Netherlands and have business activities in their own country, are inspected in accordance with the NEN 4400-2 certification.

Why a NEN 4400-2 certification?

The most important reasons for this certification:

 • Registering with the SNA
 • Limiting (Financial) risks
 • Preventing image damage
 • Demonstrating that you are a reliable party
 • As a foreign company, you indicate that you find Fair Labor important

With a NEN 4400-2 certification you limit risks with regard to labor. For example the risks of legal chain and hirer's liability or risks in the field of illegal employment. With a NEN 4400-2 certification you are certain that your company correctly applies the Dutch laws and regulations.

What are we reviewing?

NEN 4400-2 specifies requirements for:

 • your company;
 • your personnel administration;
 • your payroll administration;
 • your financial administration;
 • your user/secondment situation and outsourcing of work.

We will monitor your company regularly to make sure it is complying with the terms of NEN 4400-2. In that respect, we review observance of, for instance, the Terms of the Employment (Cross-border Work) Act, the Placement of Personnel by Intermediaries Act and the availability of the correct documentation.

After the company has been inspected, the company receives the SNA quality mark and is listed in the register of certified companies of the Labor Standards Foundation.

Inspection frequency

Under normal circumstances inspections are conducted twice per year. The first two inspections are 'full', and thereafter there are alternate 'short inspections'. Short inspections are conducted in the Netherlands. A 'short inspection' can only be conducted if the required documentation is available for our inspector on site, in the Netherlands. 

Are you interested in a NEN 4400-2 certification? Please do not hesitate to contact us. You can reach us by phone: +31 88 89 4400-1 or by email.

Are you curious which companies have preceeded you? Take a look at the register of the SNA.